Samir Gym

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Gelieve rekening te houden met volgende regels zodat iedereen
in een aangename en sportieve sfeer kan trainen.

 • ​​Iedereen die na een gratis proefles wenst te blijven trainen is verplicht zich in te schrijven
  en de verzekering onmiddellijk in orde te maken.  Bij minderjarigen dienen de ouders de inschrijvingsdocumenten te ondertekenen.
 • Leden zijn 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig, zo is er genoeg tijd
  om zich om te kleden.

 • Als je te laat bent, dan kom je tot bij de trainer om te groeten.

 • Leden dienen tijdens de training steeds de trainer te verwittigen alvorens de mat te verlaten.

 • Je dient respectvol om te gaan met je trainingspartners, trainer, mensen die de club vertegenwoordigen, de infrastructuur en trainingsmateriaal.

 • Je zorgt ervoor dat je persoonlijke hygiëne in orde is: kortgeknipte nagels, een propere lichaamshygiëne, kledij en materiaal in verzorgde staat. Er worden geen horloges of sieraden gedragen tijdens de trainingen. Eventuele wonden dienen goed verzorgd en netjes afgedekt te zijn.

 • De eerste 2 trainingen kan er trainingsmateriaal van de club geleend worden, nadien dient men zelf materiaal aan te schaffen (zie benodigdheden). Zorg ook steeds voor een flesje water.

 • Het is niet toegelaten om met schoenen op de mat te komen.

 • Kauwgom en andere voedingsmiddelen zijn niet toegestaan op de matten. Tijdens de training zal de trainer regelmatig drinkpauzes inlassen.

 • Onze sport wordt enkel in de zaal en tijdens wedstrijden gebruikt, het is niet toegestaan om deze sporttechnieken buiten deze afgesproken plaatsen te gebruiken.

 • Als lid van onze sportschool zorg je ervoor dat onze sport en de naam van onze club positief naar buiten worden gebracht.

 • Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke bezittingen.

 • Lege flesjes en blikjes worden in de daarvoor bestemde vuilbakken gegooid.

 • Leden die tekenen vertonen van overdreven alcohol gebruik en/of dronkenschap worden uitgesloten van de training.

 • Ingeval van verwonding of kwetsuur, opgelopen tijdens de training, dient het lid dit steeds onmiddellijk te melden aan de trainer, om uitsluiting van de verzekering te vermijden.

  Gebeurt dit niet tijdig, kan de club niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Justice & Samir Gym en hun bestuur nemen afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettige gedrag van zijn leden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

 • Het huishoudelijk reglement kan ten alle tijden aangepast worden.


 • Schorsing en uitsluiting van een toegetreden lid.
  Het is elk toegetreden lid absoluut verboden om enige handeling te stellen van psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens andere toegetreden leden.
  Een toegetreden lid kan worden uitgesloten door de Raad van Bestuur en met een gewone meerderheiid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.
  In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een toegetreden lid, kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon (a) die de verplichtingen, opgelegd aan toegetreden leden, op ernstige wijze schaadt (b) die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen; (c) waarvan er ernstige vermoedens zijn dat hij/zij zich schuldig gemaakt heeft aan strafbare feiten of feiten die het algemeen belang van de leden of de club schaden.
  De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid met de nodige discretie en met respect van het vermoeden van onschuld. De schorsing moet binnen een redelijke termijn opgeheven worden waarbij de Raad van Bestuur binnen redelijke termijn moet bijeen komen om over de uitsluiting te beslissen.
  In geval van schorsing van een toegetreden lid wegens ernstige vermoedens van strafrechtelijke inbreuken, tegen dit lid ingediende strafklachten, tegen dit lid lopende klachten met burgerlijke partijstelling, lopende strafrechterlijke onderzoeken,...; kan deze schorsing worden aangehouden tot er door de bevoegde gerechtelijke instanties een definitieve beslissing genomen werd, bv. een seponering, buitenvervolginstelling, veroordeling. Binnen een redelijke termijn na kennisname van deze definitieve beslissing dient de Raad van Bestuur vervolgens bijeen te komen om over de uitsluiting te beslissen.

Respecteer steeds deze regels, zodat iedereen in een gezonde en fijne clubsfeer kan trainen. Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben !